RODO

W związku z wejściem w życie dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) informujemy, że: 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Lokalni z siedzibą przy ul. Antoniego Józefczaka 29 / 40, 41-902 Bytom, Polska.

 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to e-mail:

  …………………………………………………………

 3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO

 4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

  1. upowszechniania postępu w dziedzinie łączności elektronicznej, w tym również telekomunikacji, usług i sieci telekomunikacyjnych oraz usług świadczonych drogą elektroniczną

  2. Stymulowania inicjatyw w środowisku mikro i małych przedsiębiorców telekomunikacyjnych skupionych wokół porozumienia mały i średni operator telekomunikacyjny (miśot), którego pomysłodawcą i inicjatorem jest fundator;

  3. Poprawy i rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz warunków współpracy małych i średnich operatorów telekomunikacyjnych (miśot) z potencjalnymi odbiorcami usług telekomunikacyjnych na rynku lokalnym;

  4. Popularyzacji w lokalnych społecznościach operatorów telekomunikacyjnych skupionych wokół małych i średnich operatorów telekomunikacyjnych (miśot);

 5. Dane osobowe mogą zostać udostępnione firmom doradczym, podwykonawcom oraz innym podmiotom i organom, z którymi współpracuje Fundacja Lokalni wyłącznie w celu wykonywania czynności związanych ze statutowymi działaniami oraz wymaganiami prawa.

 6. Mają Państwo prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do żądania przenoszenia danych, prawo do żądania wniesienia sprzeciwu.

 7. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO pod adresem: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do realizacji celów działania Fundacji Lokalni. Są Państwo zobowiązani do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa w powyższych procesach.

 9. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również profilowane, co oznacza, że żadne decyzje wywołujące wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób na Państwa istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.